Carl Rudbeck har skrivit en kolumn på Sydsvenskans ledarsida (19 dec.) om islam som förtjänar att kommenteras. Tyvärr slutar den just när det börjar bli verkligt intressant.
Rudbeck framhåller att kristendom och islam skiljer sig från varandra i fundamentala avseenden. Koranen är guds ord medan Bibeln är en samling kanske gudomligt inspirerande texter. Vilken slutsats kan man dra av det? Ja, att det måste vara svårare att vara bokstavstroende som kristen än som muslim. Det finns alltså bra argument mot bokstavstroende kristna som man inte kan använda mot muslimer. Att Bibeln är Guds ord, är dock inte någon ovanlig kristen formulering.
Men den stora likheten finns i att språkets mångtydigheter gäller för båda religionerna. Det är stora och mångtydiga böcker, motsägelsefulla skulle man rent av kunna säga, där man kan finna belägg för mångahanda.
Muhammed skapade en stat medan det är otänkbart att förknippa Jesus med världslig makt, säger Rudbeck. Ja visst, religionernas historia är inte analog. Profeten ville skapa en religion som kunde hålla samman araberna. Det gällde alltså för honom att övertyga araberna om den nya religionens förträfflighet. Jesus var inte ens religionsstiftare. Han var en judisk dissident som anknöt till judiska messiasförväntningar. Han var alltså i samma situation som profeten, i den meningen att han måste lyckas övertyga sina landsmän om sin mission. Antingen gällde det att han blev han erkänd som Messias eller också var hans anspråk hädiska. Han blev som bekant korsfäst. Och den kristna minoriteten förföljdes därefter. Det var först sedan kristendomen blivit romersk statsreligion som den fick makt. Därefter har den inte utmärkt sig för fredlighet.
De gamla araberna vördade sina förfäder. Det anstötliga med profeten var att han inte retroaktivt kunde lova förfäder, som alltså inte kunnat bli muslimer, frälsning. Han blev därför fördriven från Mekka. Och i Medina samlade han sedan den motmakt som kunde erövra Mekka.
Vilken slutsats kan man dra av det? Att religion och makt inte är någon lyckad kombination. Kristendomen hade lyckan att inte omedelbart bli en maktfaktor.
Finns det något i islams väsen som utesluter att islam och demokrati är förenliga? Det var frågor som jag började ställa mig vid tiden för Rushdie-affären, då jag först började intressera mig för islam. Jag tyckte inte att jag fick något svar på frågan från islamologer. På egen hand kom jag så småningom till resultatet att empiriskt sett har de stora världsreligionerna överlevt genom sin anpasslighet till skilda tider och stater. Det som till äventyrs är tidlöst är mycket okonkret.
Det finns alltså goda skäl att tro på en moderniserad euroislam. Upplysningen och friheten är starka och attraktiva värderingar. Den har mycket förvandlat kristendomen. Det är nyttigt för moderna kristna att studera den medeltida kristendomen och fråga sig hur naturlig och självklar dagens kristendomstolkning egentligen är. Om kristendomen är så självklart demokratisk varför insåg man inte det på medeltiden?
Det är riktigt att islam förekommer som statsideologi i auktoritära arabiska stater. Kristendomen hade samma funktion i vårt land till långt fram i tiden. Det förefaller otänkbart att kristendomen eller någon annan religion på nytt skulle kunna fungera som statsreligion i nationer som sekulariserats av upplysningen.
Vad alla invandrare märker är ju de förändringseffekter som den nya miljön skapar. Det är svårt att låta bli att anpassa sig. Den muslimska radikalismen är i väst ett Baader-Meinhof- fenomen. Och det finns naturligtvis terrorstater och internationella terrorgrupper som man kan anknyta till. Precis som Baader- Meinhoff kunde förlita sig på och förhålla sig till östblocket.
Att tro att Islam är en monolit är ogörligt med tanke på de inommuslimska strider vi ser.
Jag är också övertygad om att ett frihetligt och tolerant land är attraktivt för den som kommer dit. Får man följa sina regler slås man till sist av att de är obekväma. Finns det könsseparerade badtider vänjer man sig vid och bada som alla andra och till sist blir det för obekvämt att alltid passa rätt tid. Måste man däremot avstå från att bada för att kunna följa sina regler har man lättare att separera sig.
22 dec.16